Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRADIM® B.V.

Artikel 1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door Tradim® B.V. (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgevers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen als ook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Door opdrachtnemer bij offertes en/of aanbiedingen verstrekte gegevens en/of producten blijven zijn eigendom en zullen door opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel gekopieerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de aanbiedingen en offertes geen dienstverlening inbegrepen, waaronder werkzaamheden i.v.m. montage of installatie. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Tenzij in de aanbieding of offerte expliciet een andere termijn is aangegeven. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn dit aanbod te handhaven. De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren, zonder dat hij hiertoe een reden behoeft aan te geven. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, indien door omstandigheden waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden of verzonden is kunnen worden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering geven aan de opdracht door de opdrachtnemer onder vermelding van een referentienummer. Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door hem bevestigd. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die handelen in diens opdracht, zijn slechts bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, mits dit tijdig en schriftelijk geschiedt. Deze wijzigingen zullen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd worden. Telefonisch doorgegeven zijn voor risico van opdrachtgever. Eventuele meer- of minderkosten welke ontstaan door in het vorige lid vernoemde wijzigingen zullen verrekend worden met inachtneming van de op dat moment geldende prijzen. Opdrachtnemer is slechts gehouden die opdrachten aan te nemen die voorzien zijn van een productie/handels-referentie. Bij het ontbreken van een productie/handels-referentie zal opdrachtnemer voor de uitvoering de door opdrachtgever verstrekte specificaties zo goed als mogelijk interpreteren.

Overeenkomsten worden door opdrachtnemer geaccepteerd onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat technische modificatie, zonder afbreuk te doen aan de functie van de goederen en toleranties in maatvoeringen, onderdeel uitmaken van de wijze waarop het product door opdrachtnemer zal worden vervaardigd.

Artikel 4. LEVERINGEN

Levering geschiedt af magazijn of fabriek ter keuze van de opdrachtnemer. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend, doch zullen niet excessief zijn en afhankelijk zijn van het feit of opdrachtnemer zijn werkzaamheden normalerwijze kan blijven verrichten en benodigde materialen hem tijdig ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is verplicht, bij overschrijding van levertijd, zo snel mogelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, tenzij er sprake is van overmacht. Goederen die na het verstrijken van levertijd niet afgenomen zijn, blijven ter beschikking van de opdrachtgever en worden voor zijn rekening en risico opgeslagen. De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Tekortkomingen en beschadigingen dient de opdrachtgever te laten vermelden op de pakbon.

Artikel 5. (INDUSTRIEEL) EIGENDOM

Alle geleverde goederen blijven, met uitzondering van ieder ander, eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment waarop alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of verkrijgt op de opdrachtgever volledig betaald zijn. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit anderen hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer daarboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden. Alle door opdrachtnemer verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi, prijscouranten, in digitale vorm, op internet zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is opdrachtgever en al diegene die hiervan kennis nemen of kunnen nemen niet toegestaan om zonder of uitdrukkelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven. Het auteursrecht op door opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho`s, foto`s, programmatuur, modellen, stempels, stansvormen, clichés, dessins en andere technische hulpmiddelen in de ruimste zin des woords blijven te allen tijde bij opdrachtnemer berusten. Technische hulpmiddelen zullen door opdrachtgever na ieder gebruik voor een periode van 3 jaar worden bewaard. Indien deze technische hulpmiddelen voor een langere periode dan 3 jaar niet zijn gebruikt zullen deze zonder verdere kennisgeving worden vernietigd.

Artikel 6. ONTWIKKELINGSKOSTEN

De kosten verbonden aan de ontwikkeling van prototype, de kosten verbonden aan de vervaardiging van technische hulpmiddelen, waaronder; matrijzen, modellen, mallen, messen en de kosten van aanschaffing of vervaardiging van speciaal gereedschap, komen tot een door de opdrachtnemer te bepalen percentage ten laste van opdrachtgever. De technische hulpmiddelen waaronder; matrijzen, modellen, mallen, messen en/of gereedschappen blijven eigendom van opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en schriftelijk bevestigd.

Artikel 7. DEEL- EN AFROEPLEVERINGEN

Indien de overeenkomst betrekking heeft op meerdere goederen, kan de levering voor het geheel of in gedeelten plaatsvinden. In voornoemd geval is opdrachtnemer gerechtigd de deellevering te factureren waarbij de betalingscondities van toepassing zijn als vernoemd in artikel 8.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op goederen die op afroep door opdrachtgever door opdrachtnemer dienen te worden geleverd en op tijdelijke basis staan opgeslagen bij opdrachtnemer, zullen door opdrachtgever binnen een termijn van maximaal 6 maanden geheel worden afgenomen. Indien na de termijn van 6 maanden er nog goederen staan opgeslagen bij opdrachtnemer, zullen deze, na opdrachtgever hierover telefonisch te hebben geïnformeerd, worden afgeleverd bij opdrachtgever en worden gefactureerd waarbij de betalingscondities van toepassing zijn als vernoemd in artikel 8. De kosten van het opgeslagen houden van deze producten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij hierover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met opdrachtnemer.

Artikel 8. BETALINGSCONDITIES

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling bij aflevering dienen te geschieden, onder aftrek van een eventueel betaald voorschot of aanbetaling. Indien opdrachtnemer een factuur verzendt dient deze binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. De opdrachtgever is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig ander verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet. Betaling zal steeds geschieden ter voldoening van de oudste openstaande factuur. De vordering tot gedeeltelijk of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt, onder curatele stelling is/wordt gesteld, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of indien deze overlijdt of in liquidatie treedt.

Indien betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden na dagtekening van die factuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na verstrijken van voornoemde termijn aan de opdrachtgever, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een vertragingsrente ad 1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als van een volle maand wordt berekend. De opdrachtgever is buiten de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-, vermeerderd met de verschuldigde BTW. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gesteld. Opdrachtgever zal, behoudens tegenbewijs, de boekingen van opdrachtnemer als juist dienen te erkennen. Blijft opdrachtgever in gebreke met betaling, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden te annuleren. Opdrachtgever is, op eerste verzoek van opdrachtnemer, verplicht voldoende zekerheid te stellen voor voldoening van de vordering. Blijft hij hiermee in gebreke, dan is opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden te annuleren totdat voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 9. ONTBINDEN EN ANNULEREN

De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer in annulering toestemt heeft deze het recht, ten gevolge van winstderving, 10% van de hoofdsom in rekening te brengen. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer reeds is gepresenteerd.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade, welke ook, ontstaan door gebreken aan geleverde goederen, tenzij hem deze schade toegerekend kan worden op grond van een wettelijke bepaling. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn personeel of door hem ingeschakelde hulppersonen tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of grove nalatigheid van personen voor wiens handelen de opdrachtnemer aansprakelijk is. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de prijs waar de goederen voor geleverd zijn of de werkzaamheden zijn verricht met een maximum van € 10.000 per schadegeval.

Artikel 11. OVERMACHT

De opdrachtnemer heeft het recht, hiertoe gedwongen door overmacht, de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, stakingen in het eigen bedrijf of een toeleveringsbedrijf, niet tijdige of verkeerde leveringen van toeleveringsbedrijven, calamiteiten tijdens het transport van goederen etc. Indien de overmachtssituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer mede het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie is geëindigd. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien hij reeds gepresenteerd heeft voor de overmachtssituatie intrad, de reeds verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te factureren.

Artikel 12. VERVOER

Tenzij anders overeengekomen wordt af centraal magazijn Nederland geleverd. Goederen worden franco huis inclusief verzekering geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen binnen Nederland vanaf een orderwaarde van € 350,- netto exclusief omzetbelasting worden in één zending afgeleverd.

Artikel 13. VRIJWARING

Opdrachtgever dient opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op laatstgenoemde jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door opdrachtnemer geleverde goederen en verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tevens tegen aanspraken van derden m.b.t. het inbreuk maken op enige recht waaronder acteurs- en/of octrooirecht, welke bestaan door het ter beschikking stellen aan opdrachtnemer van tekeningen en/of bijv. computerprogramma’s.

Artikel 14. GARANTIE

Opdrachtnemer garandeert dat geleverde goederen en verrichte werkzaamheden voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften. Opdrachtnemer heeft het recht bij gebleken gebreken aan geleverde goederen, te zijner keuze de onderdelen kosteloos te herstellen of door andere te vervangen. In geval van ondeugdelijke uitvoering, zullen de ontstane gebreken door opdrachtnemer worden verholpen. Indien bij geleverde goederen door opdrachtnemer toegezegde eigenschappen ontbreken, zal opdrachtnemer zodanige aanpassingen verrichten dat de toegezegde eigenschappen niet langer ontbreken.

De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt bij onoordeelkundig gebruik van goederen, het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften, het niet overeenkomstig de bestemming gebruiken, het laten verrichten van reparaties door een derde zonder toestemming van opdrachtnemer, het aanbrengen van veranderingen of het verwijderen van aangebrachte referenties.

Indien opdrachtnemer niet de werkelijke vervaardiger is van de geleverde goederen, zal deze niet gehouden zijn een verdergaande garantie te verstrekken dan door de werkelijke vervaardiger van deze goederen wordt afgegeven. Indien inspecties en/of werkzaamheden dienen te worden verricht naar aanleiding van een reclame door opdrachtgever, zijn de kosten voor laatstgenoemde indien blijkt dat er geen gebrek kleeft aan de geleverde goederen.

Herstel of vervanging vindt slechts plaats binnen Nederland. Garantie m.b.t. goederen die zich in het buitenland bevinden, beperkt zich tot de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze uitvoering in Nederland zou hebben belopen. Niet onder deze garantie vallen gebreken, die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen of constructies, door opdrachtgever gekozen of door opdrachtnemer verplicht opgelegd door enige derde, dan wel als gevolg van een regeling van overheidswege. Niet onder garantie vallen gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico`s van nieuw ontwikkelde zaken.

Opdrachtnemer is niet tot enige garantie gehouden indien opdrachtgever niet volledig dan wel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting naar opdrachtnemer voldoet. Garantie vangt aan op de dag van aflevering van de producten. De garantieperiode verstrijkt 24 maanden daarna, tenzij anders aangegeven door de fabrikant of schriftelijk overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor de aanmelding en afhandeling van garantiegevallen dient gebruik te worden gemaakt van de garantieprocedure. Deze is te vinden op de websites.

Artikel 15. KLACHTEN

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na levering van de goederen. De opdrachtgever wordt geacht na verstrijken van deze termijn de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft. Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Artikel 16. BEPROEVING

Beproeving van de goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens de gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd. Opdrachtgever is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk werd overeengekomen. Indien opdrachtgever hierbij aanwezig wenst te zijn, dient hij dit tijdig kenbaar te maken. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt. Indien de conclusie van het rapport leidt tot afkeuring, dient opdrachtnemer in gelegenheid te worden gesteld de goederen of werkzaamheden binnen een redelijke termijn, na herstel en/of vervangings-werkzaamheden, opnieuw ter beproeving aan te bieden. Extra kosten die ontstaan door beproevingen, beproevingen elders of niet aan opdrachtnemer toe te rekenen vertragingen zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen hem in rekening worden gebracht.

Artikel 17. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de volgende prijzen: in Euro’s exclusief BTW op basis van de door ons gehanteerde minimum-hoeveelheden franco werk/af fabriek/franco grens exclusief kosten van emballage en/of verpakking exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing exclusief kosten van transport, op- en overslag exclusief kosten van verzekering exclusief administratiekosten bij orders kleiner dan € 350,00.

Stijgingen van prijzen van materialen of halffabricaten, die voor uitvoering van opdracht nodig zijn en veranderingen van door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten, belastingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Prijswijzigingen die zich voordoen na bestelling van de goederen en voor levering van de goederen kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 18. ADVIEZEN EN GEGEVENS OMTRENT DE GOEDEREN

Adviezen en gegevens worden geheel vrijblijvend en naar beste kennis van zaken kenbaar gemaakt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegeven adviezen en ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtgever is verplicht zelf een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de geleverde goederen voor het beoogde doel.

Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één van de bedingingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene leveringsvoorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Artikel 20. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.

Artikel 21. SLOTBEPALINGEN

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend van toepassing het Nederlandse recht met uitzondering van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke goederen.

Versie 01 – juli 2020